vdr-1.3.32 updated i18n.c for romanian language

Message ID 4332B602.1050401@users.sourceforge.net
State New
Headers

Commit Message

Lucian Muresan Sept. 22, 2005, 1:47 p.m. UTC
 Hi,

a few updates to the romanian strings.

Lucian
 

Patch

diff -Naur vdr-1.3.32_orig/i18n.c vdr-1.3.32/i18n.c
--- vdr-1.3.32_orig/i18n.c	2005-09-10 12:20:48.000000000 +0200
+++ vdr-1.3.32/i18n.c	2005-09-22 15:39:58.000000000 +0200
@@ -265,7 +265,7 @@ 
   "",// TODO
   "",// TODO
   "Inspelning",
-  "",// TODO
+  "Detaliile înregistrãrii",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -328,7 +328,7 @@ 
   "Órdenes de grabación",
   "ÅíôïëÝò ãéÜ åããñáöÝò",
   "Inspelningskommandon",
-  "Comenzi înregistrare",
+  "Comenzi pentru înregistrãri",
   "Parancsok a felvett filmekhez",
   "Ordres de gravació",
   "ºÞÜÐÝÔë ×ÐßØáØ",
@@ -433,7 +433,7 @@ 
   "",//TODO
   "",//TODO
   "Info",
-  "",//TODO
+  "Info",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -2349,7 +2349,7 @@ 
   "",//TODO
   "",//TODO
   "Ljud saknas!"
-  "",//TODO
+  "Lipseºte sunetul!",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "ŸâáãâáâÒãÕâ ×ÒãÚ!",
@@ -2876,7 +2876,7 @@ 
   "",// TODO
   "",// TODO
   "Kanal information (s)",
-  "",// TODO
+  "Durata afiºãrii info-canal (s)",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "¿ÞÚÐ× ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÚÐÝÐÛÕ (áÕÚ)",
@@ -2939,7 +2939,7 @@ 
   "",// TODO
   "",// TODO
   "Rulla texten",
-  "",// TODO
+  "Derulare circularã",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -3170,7 +3170,7 @@ 
   "",//TODO
   "",//TODO
   "Format för video display",
-  "",//TODO
+  "Formatul redãrii video",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "ÈØàÞÚÞíÚàÐÝÝÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ",
@@ -3275,7 +3275,7 @@ 
   "",//TODO
   "",//TODO
   "Använd Dolby Digital",
-  "",//TODO
+  "Sunet Dolby Digital",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "²ÚÛîçØâì Dolby Digital",
@@ -3401,7 +3401,7 @@ 
   "",//TODO
   "",//TODO
   "Antal ljudspråk",
-  "",//TODO
+  "Limbi sunet",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "¿àÕÔßÞçØâÐÕÜëÕ ï×ëÚØ (×ÒãÚ)",
@@ -3422,7 +3422,7 @@ 
   "",//TODO
   "",//TODO
   "Ljudspråk",
-  "",//TODO
+  "Limba sunetului",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "²ëÑàÐÝ",
@@ -4854,7 +4854,7 @@ 
   "",// TODO
   "",// TODO
   "Ljud",
-  "",// TODO
+  "Sunet",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "Ï×ëÚ",
@@ -5317,7 +5317,7 @@ 
   "",// TODO
   "",// TODO
   "Påbörjar EPG skanning",
-  "",// TODO
+  "Pornesc achiziþia EPG",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -5401,7 +5401,7 @@ 
   "",// TODO
   "",// TODO
   "ingen titel",
-  "",// TODO
+  "Fãrã titlu",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO